Skip to main content
  1. Avanzer Support
  2. Support Avanzer Aangifte
  3. Veelgestelde vragen
  4. Wat zijn de meest belangrijke wijzigingen in de ib 2020 t.o.v 2019?

Wat zijn de meest belangrijke wijzigingen in de ib 2020 t.o.v 2019?

Vanaf heden is het mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting (particulier, winst en overlijden) in te vullen en elektronisch te verzenden naar de Belastingdienst. 

Hieronder volgt een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen voor de ib 2020 t.o.v aangiftejaar 2019.

- In 2020 bedraagt het maximale aftrektarief voor aftrekposten (zoals o.a. de aftrek kosten eigen woning) 46% wanneer het inkomen meer bedraagt dan 68.507 euro.

- De huisletter is opgenomen in het adresformaat. De volgorde is vanaf aangiftejaar 2020 altijd: huisnummer, huisletter, toevoeging. 

Voorbeeld: 12a is nu huisnummer 12 en toevoeging "a", in de nieuwe situatie is "a" de huisletter (en niet meer de toevoeging). 46 hs blijft zoals het is, toevoeging "hs". 23a-1 is nu "a-1" in zijn geheel toevoeging. Dat moet dus huisletter "a" worden en toevoeging "1" (of "1 hg").

- De AOW-leeftijd gaat vanaf 2020 minder snel omhoog dan volgens de huidige wetgeving. De AOW-leeftijd is in 2020: 66 jaar en 4 maanden. Dat was in 2019 ook al zo. 

- Het belastingtarief op winst uit aanmerkelijk belang gaat van 25% naar 26,25% in 2020. 

- In 2020 zijn er nog maar twee belastingschijven. Over een inkomen tot 68.507 euro is 37,35 procent verschuldigd en over het meerdere 49,50 procent. 

- Bij de persoonsgebonden aftrek > Onderhoudsverplichtingen zijn twee nieuwe posten opgenomen:

''Onderhoudsverplichting verstrekking woongenot": 

Alimentatie in de vorm van woongenot. Het woongenot is het deel van het berekende eigenwoningforfait van de betreffende woning van de ex partner, betrekking hebbende op de periode dat de ex-partner in dit jaar uit de eigen woning is vertrokken en de belastingplichtige is achtergebleven (is blijven wonen).

en ''Onderhoudsverplichting verstrekking hypotheekrente":

Het aandeel of eigendomsdeel van de belastingplichtige in de eigenwoningschuld is gelijk aan zijn aandeel in de totale rente op die schuld . Het (andere) deel dat door de ex-partner voor/namens debelastingplichtige is betaald wordt als alimentatie in aanmerking genomen. Deze toekenning is gebaseerd op de afspraken die onderling zijn gemaakt over het voorzien in levensonderhoud.

- De berekening van de KIA is aangepast wanneer er sprake is van een samenwerkingsverband met buitenvennootschappelijke investeringen. Voor meer informatie zie de samentelbepaling van artikel 3.41, derde lid, Wet IB 2001.
Was dit artikel nuttig?